• ZAMERANIE

  Pri vašom prvom stretnutí s nami väčšinou nie sme fyzicky prítomní. Sme mu veľmi radi. Skutočnosť, že čítate práve tieto slová znamená veľmi veľa. Patríte medzi tých, ktorí pracujú na svojom raste, na navyšovaní úrovne svojho vedomia. Hľadáte spôsoby ako zveľadiť svoj život, ako napredovať v hospodárení. FOTOVOLTAIKA Nie je len o efektívnejšom prístupe k nadobudnutým financiám. Je o vstupe medzi tých, ktorí sa priamo podieľajú na zlepšovaní nášho životného priestoru tu na planéte Midgard Zem, ako ju nazývali naši predkovia. O čistejšej vode, vzduchu. O našom lepšom zdraví a odovzdaní lepšieho životného prostredia našim potomkom. Pri prezeraní webovej stránky nájdete všetky potrebné povolenia, certifikáty, osvedčenia oprávňujúce nás nielen prísť…

 • ZARIADENIA

  OD fotovoltaické panely slnečné kolektory tepelné čerpadlá kotly na biomasu veterné turbíny batérie nabíjacie stanice FOTOVOLTAICKÉ PANELY Fotovoltaické panely (FV panely), fotovoltaická energia (FVE), slnečná energia, fotóny, dnes už známe slovné spojenia. Našim zámerom je vás v stručnosti informovať o základných princípoch a rozdelení týchto zariadení. Záujemcovia o informácie do „hĺbky“ si môžu vyhľadať napríklad odborný portál PV MAGAZINE. Aj tam môžete dozvedieť o technickom pokroku aj v tejto oblasti. Napríklad spoločnosť LONGi dosiahla ďalší svetový rekord v účinnosti FV panelov (už tuším po 15x) pri tzv. tandemových FV paneloch. Ako z názvu vyplýva, už nejde iba o použite kremíku, pribudol perovskit. alebo Čo je na tomto obrázku zvláštne? Pohľad…

 • REVÍZIE

  Vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov §24 revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického 1.) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 (vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov). 2.) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby. Sme vám plne k dispozícii revizie@woltik.sk

 • DOTÁCIE

  SIEA – SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ ANGETÚRA K tomuto názvu pridáte ešte ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM a dostali sme sa k názvu projektu, cestou ktorého je možnosť čerpať v rokoch 2023 až 2029 zdroje určené na podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Celý projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov. Kto vie, ako to celé s týmto zdrojmi funguje, vie. Kto ako naloží s informáciami, je na jeho slobodnej vôli. má všetky potrebné povolenia, odbornosť garantovanú certifikátmi, osvedčeniami a oprávneniami pre vás urobiť: obhliadku/zameranie navrhnúť najefektívnejšie riešenie vypracovať projektovú dokumentáciu dodať a nainštalovať vami…

 • CERTIFIKÁTY

  Naša činnosť v oblasti zamerania, vypracovania projektovej dokumentácie, dodania a montáže zariadení, revízií a servisu systémov ako: fotovoltaiké panely slnečné korektory tepelné čerpadlá kotly na biomasu veterné turbíny nabíjacie stanice batérie je dlhoročná. Udelenie certifikátov, osvedčení a oprávnení v daných oblastiach pôsobenia je možné až po preukázateľnej nepretržitej 10 ročnej činnosti. Získavať skúseností, zbierať referencie/budovať si dobré meno, poskytovať služby. Povedané inými slovami, vždy robiť všetko tak ako najlepšie vieme. Tieto certifikované činnosti môžeme vykonávať pri všetkých jednotlivých dielčích krokoch od prvotnej obhliadky, vyhotovenia projektovej dokumentácie, dodanie a zrealizovanie samotnej stavby, vypracovanie potrebných dokumentov pre poskytnutie dotácií, revíznych a servisných výjazdov.